Gebruiksvoorwaarden

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022, het vast bureau op 30 mei 2022 en het directiecomité van AGB Westerlo op 13 juni 2022.

Inhoud en aansprakelijkheid

Wij trachten de opgegeven informatie naar best vermogen zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks onze inspanningen kunnen we de juistheid ervan niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Het lokaal bestuur en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

  • juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
  • slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

Wij kunnen de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.
Je gebruikt onze website op eigen risico. Je kan het lokaal bestuur Westerlo niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.

Aansprakelijkheid voor schade door externe links

Deze website kan externe links vermelden om bepaalde informatie te documenteren. Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kunnen we de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen. In geen geval kan je het lokaal bestuur aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van Westerlo

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan Westerlo, inclusief teksten, beelden, logo’s …  De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding. Wil je teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet je eerst toestemming vragen aan het lokaal bestuur Westerlo.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen gebruik te maken van deze website op een zodanige wijze dat de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor verspreiding of doorzenden van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het lokaal bestuur behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Contact

ICT
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 50
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
Warning 15 augustus gesloten